Pogajalski komisiji RTV Slovenija

Zadeva: Sklepi 14. seje dne 8. 4. 2008

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev je na 14. seji dne 8. 4. 2008 sprejel

 

SKLEP 2/1: Skuu  RTV S ne sprejema usklajenega predloga delovne skupine vodstva in dveh sindikatov, ki ga je »cenzurirala« kvaziekspertna skupina nasprotne strani in ga ponudila kot gradivo za pogajanja.

Utemeljitev sklepa:

Prejeto gradivo je sramotno, še več, z neprimernim  poimenovanjem nekaterih tipičnih (tradicionalnih) delovnih mest v RTV se le-ta smešijo; predvsem pa je pomanjkljivo in nerazumljivo!
Nadalje, sindikat predlog ocenjuje kot nezaupnico večini poklicev – zaposlenih, razen novinarskemu; o nadaljnjih aktivnostih se sindikat še ni dokončno odločil.

SKLEP 2/2: Skuu RTV S  se dokončno umika s  pogajanj v RTV Slovenija.
Sindikat, nadalje ne dovoli nasprotni strani, da se na podzakonskih – izvedbenih aktih RTV, ki zadevajo uvajanje plačnega sistema javnega sektorja v RTV Slovenija, navaja kot sopodpisnik Sindikat kulturnih in ustvarjalcev RTV Slovenija. Ta prepoved, se razume, ne velja za že podpisana orientacijska delovna mesta in predloge, ki jih je SKUU pripravil kot pogajalsko izhodišče.

Utemeljitev sklepa:

Sindikat je, z namenom, da bi pogajanja v RTV končali že konec lanskega leta (prvotni rok za dokončanje razvrščanj in oblikovanje aneksov h KP  dejavnosti in poklicev), pripravil predlog razvrstitev delovnih mest v plačne razrede tako, kot to izhaja iz ZSPJ in KP JS in na podlagi podpisanih in usklajenih orientacijskih delovnih mest za RTV in s pomočjo ekstrapolacije; tako je  razvrstil vsa DM iz plačne skupine G in nekatera iz J, kar je bila  ciljno edino pravilna – mogoča pot. Vse to je nasprotna stran zavrnila in povzročila pravo zmedo pri vzpostavljanju vrednostnih razmerij med primerljivimi delovnimi mesti, z ločenimi pogajanji pa
izkazala brezbrižnost do drugih delovnih mest – poklicev. To so ocenili reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot skrajno neodgovorno in zavrženo dejanje.
Nadalje, sindikat, kljub večkratnim pozivom vodstvu, ni prejel izračuna potrebnih sredstev za odpravo nesorazmerij med primerljivimi delovnimi mesti v RTV in do primerljivih v javnem sektorju, vse na podlagi ODMN in ekstrapolacije vrednosti le-teh.

Peter Kosmač, lr.
predsednik