Pogajalska komisija RTV

Zadeva: Usklajen predlog razvrstitve DM RTV v PR in nadaljevanje pogajanj

Predsedstvo SKUU RTV S je na 6. seji 12. 2. 2007 med drugim razpravljalo o dosedanjem poteku pogajanj za uveljavitev plačnega sistema javnega sektorja v RTV Slovenija.
Na podlagi zapisnikov s pogajalskih sej in poročila članov pogajalske skupine SKUU je ugotovilo, da je nasprotna pogajalska stran pogajanja zapeljala v slepo ulico, in to tako, da je ves čas pogajanj prikrito ponujala prenovo plačnega sistema RTV (ta je bil v preteklosti večkrat zavrnjen), reorganizacijo na mikro- in mezo- ravni (poskus radikalnih posegov v obstoječo sistemizacijo in katalog DM) in Merila z nedopustno visoko propustnostjo za legalizacijo aneksov k pogodbam o zaposlitvi, vse tudi z namenom, da obide že veljavne ODMN-je in njihove vrednosti. Cilj pogajanj ni ta, temveč razvrščanje delovnih mest v PR in odprava plačnih neskladij ob uporabi veljavnih ODMN; torej: določitvi čim bolj pravične vrednosti DM in odprava neskladij do DM v drugih dejavnostih javnega sektorja in v RTV S.
Sindikat je nasprotni strani že na začetku pogajanj posredoval predlog razvrstitev DM v PR z zahtevo, da ga nasprotna stran finančno ovrednoti; ob tem pa je bil pripravljen podpisati tudi dogovor o finančnem okviru, ki je pogoj za uresničitev sistema po KP JS in ZSPJS ter pripadajočih uredb. Do danes tega izračuna ni prejel, zato sindikat še zadnjič poziva nasprotno stran, da le-tega predstavi pogajalcem na prihodnji 18. seji. V primeru, da ta robni pogoj ne bo izpolnjen, se bo s pogajanj umaknil.
Predsedstvo poziva nasprotno stran, da se izreče tudi o sindikalno usklajenem predlogu!!
Po tej poti nadalje opozarjamo nasprotno stran, da pri vrednotenju DM in vzpostavljanju vrednostnih razmerij prihaja do diskriminatorskega odnosa med poklici, še zlasti, ko gre za poklic novinar.
Namreč, na vseh pogajalskih sejah je nasprotna pogajalska stran izkazovala pretirano, na trenutke celo patetično naklonjenost omenjenemu poklicu, kar bi lahko povzročilo nova, bistveno večja neskladja med DM v RTV, pri ustvarjalcih, ki niso novinarji, pa nezadovoljstvo, ki lahko eskalira v ostrejše sindikalne aktivnosti.

Na pogajanjih smo tako pripravljeni sodelovati le pod pogoji, ki smo jih zapisali.

Peter Kosmač lr.
predsednik