Pogajanja za sprejem Aneksa h k. p. (15-4-2008)

2019-05-21T11:12:04+01:00

Pogajanja za sprejem Aneksa h kolektivni pogodbi Javnega zavoda RTV Slovenija – plačni del

 

Predsedstvo Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV S je  na 6. seji 12. 2. 2008, 14. seji dne 8. 4. 2008 in 15. seji dne 15. 4. 2008 med drugim razpravljalo o dosedanjem poteku pogajanj za uveljavitev plačnega sistema javnega sektorja v RTV Slovenija in ocenilo nekatere navedbe v januarski in  aprilski številki glasila RTV Kričač, kot kršitev poslovnika pogajalske komisije RTV in dogovora o načinu in vsebini (soglasje vseh socialnih partnerjev v pogajanjih o skupni izjavi) obveščanja interne in širše javnosti. Obvestilo zaposlenim v rubriki Med nami z dne 16. aprila pa ne prikazuje dejanskega stanja in okoliščin, ki so privedle do umika SKUU s pogajanj v Zavodu.  Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev je dolžan odgovoriti, saj bi molk pomenil pritrditev takim navedbam.

Na podlagi zapisnikov s pogajalskih sej in poročila članov pogajalske skupine SKUU je bilo ugotovljeno, da  vodstvena  pogajalska stran pelje pogajanja v slepo ulico, in to tako, da ves čas pogajanj prikrito ponuja prenovo plačnega sistema RTV (ta je bil v preteklosti večkrat zavrnjen),  reorganizacijo na mikro- in mezo- ravni (poskus radikalnih posegov v obstoječo sistemizacijo in katalog DM, poimenovanje delovnih mest, predvsem tipičnih za radijsko in TV-dejavnost tako, da se jih pravzaprav smeši, primer: spiker –  takšnega delovnega mesta ni več že 15 let – namesto napovedovalec, tehnik kamerman namesto kamerman, inženir snemalec namesto snemalec … –  evropske nacionalne televizije takšnih poimenovanj ne poznajo), obenem pa se v predlogu vodstva kaže bohotenje služb in apetiti po sektorski organiziranosti na račun programsko-izvedbene organiziranosti. Ob uresničitvi tako predlagane prenove plačnega sistema (razvrstitve v tarifne in plačne razrede) bi dejansko ostali prikrajšani vsi tisti, ki so prikrajšani že v sedanjem krivičnem plačnem sistemu, razen, kot izhaja iz predloga vodstva, zaposleni na novinarskih in vodstvenih delovnih mestih. Z izjemo orientacijskih delovnih mest iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ODMN) bi zaposlene na delovnih mestih na področju umetniške dejavnosti odprava plačnih nesorazmerij v velikem loku obšla. Zato  je sindikat sporočil vodstvu, da se umika s takšnih  pogajanj, saj ne želi sodelovati pri vzpostavljanju novih, še večjih nesorazmerij in celo zniževanju plač (ukinja se  dodatek za stalnost (0,3 %) in prepolovi se tekoči dodatek za  delovno dobo(z 0,6 na 0,33 %). SKUU je pripravljen sodelovati le na resnih skupnih pogajanjih, na katerih bo jasna volja vodstva RTV, da uresniči odpravo plačnih nesorazmerij in se resno spoprime z vsemi težavami, ki jih novi plačni sistem prinaša (finančni viri in okviri za odpravo nesorazmerij in problem manjka izobrazbe), ter tako vzpostavi pravo vrednost za radiotelevizijsko dejavnost značilnih poklicev in delovnih mest.

Ob prevedbi plač javnih uslužbencev JZ RTV Slovenija vodstvo računa še z dodatno visoko propustnostjo za legalizacijo aneksov k pogodbam o zaposlitvi (varovana plača po zakonu), tudi z namenom, da obide že podpisana  orientacijska delovna mesta in razmerja, ki iz njih izhajajo – razvrstitve v plačne razrede po novem sistemu plač. Cilj pogajanj pa je, v nasprotju s tem, razvrščanje delovnih mest v plačne razrede in odprava plačnih neskladij ob uporabi  veljavnih orientacijskih delovnih mest, torej: določitev čim bolj pravične vrednosti delovnih mest in odprava neskladij v primerjavi z  delovnimi mesti v drugih dejavnostih javnega sektorja in v RTV S. Za orientacijska delovna mesta (teh je za RTV 17) se je SKUU resno in odgovorno pogajal, z vmesnimi informativnimi usklajevanji na Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za javno upravo, Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture in Gloso – Sindikatom kulture Slovenije,  vse od prvih  začetkov pogajanj  v javnem sektorju, to je od leta 2002. Tako obsežnega in resnega dela nismo pripravljeni podrediti interesu vodstva po znižanju pomembnosti in vrednosti kulturno-umetniškega področja in dela v javnem zavodu RTV Slovenija.

Sindikat je nasprotni strani (vodstvu) že na začetku pogajanj v RTV  posredoval predlog razvrstitev delovnih mest v plačne razrede z zahtevo, da ga tudi  nasprotna stran finančno ovrednoti; ob tem pa je bil pripravljen podpisati tudi dogovor o finančnem okviru, ki je pogoj za uresničitev sistema po Kolektivni pogodbi javnega sektorja in Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ter pripadajočih uredbah. Izračuna potrebnih sredstev na podlagi orientacijskih delovnih mest, njihove zasedbe (frekvence) in z ekstrapoliranjem – in ne z interpolacijo, kot je to v predlogu ponudilo vodstvo –  vrednosti orientacijskih delovnih mest na druga delovna mesta iz veljavne sistemizacije. Slednjega SKUU ni prejel; prejel je v bistvu enostavno prevedbo obstoječih plač  v plačne razrede iz  novega sistema plač z nekaj popravki (uskladitvami)  obstoječih plačnih razredov.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev se je kljub začasnemu umiku s pogajanj odločil, da prek dveh predstavnikov sodeluje v posebni delovni skupini (sestava:  dva sindikata in predstavniki strokovnih služb) z namenom, da pripravi skupni predlog razvrstitev delovnih mest v tarifne  razrede, ki naj  bi bil podlaga za nadaljevanje pogajanj; rezultat: izdelek, ki je bil sprejemljiv za SKUU in SDRS ter kot delovno gradivo tudi za strokovno službo, je še pred nadaljevanjem pogajanj  »cenzurirala« posebna kvaziekspertna skupina vodstva (sestava ni znana) tako, da ni bil primeren niti za informativno  razpravo; še več, sindikat ga je ocenil kot sramotnega, v bistvu kot nezaupnico večini poklicnih skupin, razen novinarski in, se razume, neprimeren za pogajanja.

Zaradi navedenih vzrokov in omalovaževanja tehtnih in argumentiranih sindikalnih pogajalskih  izhodišč se je SKUU umaknil s pogajanj. Teh pa  predvsem brez  jasnih finančnih okvirov za odpravo vrednostnih nesorazmerij med primerljivimi delovnimi mesti tudi ni mogoče nadaljevati. V primeru, da ne bo prišlo do nobene spremembe na strani vodstva, bo sindikat v izjavi za širšo javnost  vodstvo pozval k odstopu in napovedal začetek priprav na opozorilno  stavko, ki je ne glede na zastoj pri pogajanjih možna že zaradi  delovnih razmer  v nekaterih poklicnih skupinah (posebni razpored, nehumano planiranje zaposlenih …), ki nacionalno radiotelevizijo spreminjajo v hišo obupa.

Po tej poti nadalje ponovno opozarjamo vodstvo RTV, da se pri vrednotenju delovnih mest, kot ga je pripravilo, še zlasti pri umetniških, drugih kreativnih in pa  v strokovnih službah, razen vodstvenih in pomočniških, vzpostavlja še večja vrednostna nesorazmerja kot do sedaj, prihaja do diskriminacijskega odnosa med poklici, še zlasti, ko gre za poklic novinar, ki je tudi po oceni strokovne službe, tako je bilo povedano na pogajanjih, precenjen: sporočilno novinarstvo povprečno za 2 in interpretativno za 3 plačne razrede; SKUU je na pogajanjih v javnem sektorju  solidarno podprl tri novinarska orientacijska delovna mesta, ni pa pričakoval, da se bodo pogajanja v RTV  osredotočila skozi ločena pogajanja zgolj na en poklic – novinarskega.

Ločena pogajanja vodstva in Sindikata novinarjev Slovenije so pokazala, da se z novimi nazivi: komentator –  analitik v 44. plačnem razredu, ca 2417 evrov bruto osnovna plača, poskuša obiti orientacijsko delovno mesto – komentator v 41. PR, 2148 bruto osnova in usklajenim z režiserjem v 41. PR, podoben je primer ODMN novinar poročevalec v 31. PR (1451 evrov) z novim nazivom novinar reporter v 34. PR (1632 evrov). Tako bi vsa dodatna finančna sredstva za odpravo nesorazmerij porabili samo za  novinarska delovna mesta.

Na vseh pogajalskih sejah je vodstvena pogajalska stran izkazovala tudi pretirano, na trenutke celo patetično naklonjenost temu poklicu, kar bi lahko povzročilo nova, bistveno večja neskladja med DM v RTV, pri ustvarjalcih, ki niso novinarji, pa nezadovoljstvo, ki lahko eskalira v ostrejše sindikalne aktivnosti, razume se, ne proti poklicu novinar, temveč za enake možnosti na delovnih mestih kulturno-umetniške,

izvedbene in tehnične dejavnosti.

Ni nepomembno dejstvo iz leta 1996, ko je Sindikat novinarjev Slovenije kot skrbnik kolektivne  poklicne pogodbe za poklicne novinarje vsilil  prehod Javnega zavoda iz KP za negospodarstvo v KP za gospodarstvo, pri tem pa je prišlo do znižanja razpona med najnižjo in najvišjo plačo v RTV z 1 : 5 na 1 : 4,5 in spremembo relativnih plačnih razmerij, zmanjšanja dodatkov za 17,5 %, posledično pa padec plač zaposlenih, razen novinarskih, slednje so se popravile. Dominantnost KP za poklicne novinarje je še vedno v veljavi, kar je na pogajanjih v javnem sektorju povzročalo precejšnje težave (enoletni zamik začetka  izplačevanja pokojninske premije, zamiki pri indeksacijah izhodiščne plače…, vse v škodo zaposlenih). V Aneksu k takratnemu Dogovoru  je zapisano, da se bodo razmerja plač popravila takoj, ko bo Zavod posloval pozitivno. Do tega poračuna do danes ni prišlo, »zgodili« pa so se individualni aneksi k zaposlitvenim pogodbam, v začetku jih je bilo okoli 200, danes pa nekaj manj kot 800. Prav to pa obremenjuje pogajanja za Merila za priznanje plačnih razredov.  Merila so pogoj za prevedbo plač in prehod iz obstoječega plačnega sistema RTV v plačni sistem javnega sektorja, niso pa poglavitni cilj -, ta je odprava krivičnih razmerij med vrednostmi delovnih mest. Sindikat je dal soglasje k drugemu predlogu Meril, podpisal pa jih bo po skupnem usklajenem predlogu razvrstitev delovnih mest v plačne razrede.

Na pogajanjih v javnem sektorju je bil sprejet tudi sklep, s katerim je izražena zahteva 14 od 19 sindikatov, da ni možen ločen vstop v nov plačni sistem  po poklicih in dejavnostih, kot sta si  zamislila vlada RS in vodstvo RTV za poklica zdravnik in  novinar, saj bi to ogrozilo celotni sistem plač tako v javnem sektorju kot tudi v RTV.

V izjavi za javnost 3. 4. 2008 smo reprezentativni sindikati javnega sektorja med drugim zapisali, da ne bomo dopustili, da bi katerakoli dejavnost ali poklic ogrozil plačni sistem, Vlado RS pa pozvali, da je z ločenimi pogajanji prevzela tudi odgovornost za (ne)uveljavitev plačnega sistema. V RTV, se razume, to odgovornost prevzema vodstvo RTV.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev se je pripravljen vrniti za pogajalsko mizo, vendar kot enakovreden partner v resnem pogajalskem delovnem procesu.

 

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija

 

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy