O sindikatu

/O sindikatu
O sindikatu 2019-04-25T13:20:19+01:00

POSLANSTVO

Sindikat kot oblika združevanja kulturno umetniških delavcev na Radioteleviziji Slovenija je s svojim delom in aktivnostmi začel pred 15 leti.

V tem času je v skladu s programskimi izhodišči, prejetimi na ustanovni skupščini, pomembno prispeval k uveljavitvi programskih in izvedbenih poklicev, še zlasti pa pri kolektivnem dogovarjanju z delodajalcem.

Danes je njegovo delo osredotočeno predvsem na pogajanja za kolektivno pogodbo za javni sektor in sooblikovanje nove kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov izdajam,
v zadevi pridobitve lastnosti reprezentativnosti Sindikata
kulturnih inumetniških ustvarjalcev RTV Slovenije naslednjo

ODLOČBO

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije se določi
kot reprezentativni sindikat v radiotelevizijski dejavnosti.

Obrazložitev

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije je z vlogo z dne 20.12.2002 Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve posredoval zahtevo za določitev reprezentativnosti sindikata v radiotelevizijski dejavnosti.

Prvi odstavek 6. člena zakona o reprezentativnosti sindikatov določa, da so reprezentativni tisti sindikati, ki so demokratični in uresničujejo svobodo včlanjevanja v sindikate, njihovega delovanja in uresničevanja članskih pravic in obveznosti, neprekinjeno delujejo najmanj zadnjih šest mesecev, so neodvisni od državnih organov in delodajalcev, se financirajo pretežno iz članarine in drugih lastnih virov in imajo določeno število članov v skladu z določili tega zakona.

V drugem odstavku 9. člena pa je določeno, da je v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti reprezentativen tisti sindikat, ki ni včlanjen v zvezo ali konfederacijo, če izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona in če je vanj včlanjenih najmanj 15% delavcev posamezne panoge, dejavnosti, poklica, občine oziroma širše lokalne skupnosti.

V postopku je bilo ugotovljeno, da Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije deluje kot pravna oseba od dne 7.2.1994, ko je Občina Ljubljana Center, Sekretariat za občo upravo, izdala odločbo št. 028-55/94-04/IO o hrambi statuta sindikata. Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije se financira izključno iz članarine, kar izhaja iz izjave sindikata z dne 6.3.2003. Na podlagi podpisanih pristopnih izjav članov pa je bilo ugotovljeno, da je v Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev včlanjenih več kot 15% vseh delavcev v radiotelevizijski dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije torej izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za pridobitev lastnosti reprezentativnosti v radiotelevizijski dejavnosti, zato je bilo treba odločiti kot izhaja iz izreka te odločbe.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je mogoče sprožiti upravni spor v 30 dneh po prejemu odločbe pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSIVO ZADELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
področje za delovna razmerja in pravice iz dela
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, telefon: 01 478 33 39, faks: 01 478 33 55

Številka: 020-49/00007/2002~008 Datum:  17.3.2003

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy