UNI launches campaign to ratify ILO C190 against workplace violence – It can change lives!

2019-11-26T20:14:03+01:00

Spoštovani kolegi

UNI Enake možnosti začenja 16-dnevno kampanjo, ki bo izpostavila zgodovinsko Konvencijo ILO 190 (C190) o nasilju in nadlegovanju v delovnem okolju, ki je bila podpisana junija 2019. Konvencija zagotavlja močno perspektivo spola z namenom zaščite ženske v službi po vsem svetu.

Vendar moramo še vedno delati! Da bi konvencija bila učinkovita, jo morajo ratificirati države članice. UNI je združil moči z drugimi svetovnimi sindikalnimi federacijami (IndustriALL, IUF, IFJ, IDWF in PSI), da bi spodbudil ukrepe vseh pridruženih sindikatov, da bi pomagal širšim prizadevanjem za ratifikacijo.

Sindikati skupaj lobirajo vlade po vsem svetu za ratifikacijo te pomembne konvencije in si prizadevajo, da bi odpravljanje nasilja na delovnem mestu in nadlegovanje uresničili.
Pridružite se nam, tako da delite svoje plakate in informacije in poskrbite, da bo klic zaslišan glasno in jasno. 16 dnevi aktivizma UNI se bodo končali na dan človekovih pravic (10. december) in se osredotočili na različne elemente nove revolucionarne konvencije. Poiščite vse naše materiale tukaj: www.breakingthecircle.org

Ta prelomna konvencija lahko spremeni življenje. To je prvič v zgodovini, da mednarodni pravni instrument delavce ščiti pred vsemi oblikami nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu.
Medtem ko si prizadevamo za ratifikacijo konvencije, sindikatom ni treba čakati, da jo uporabljajo. Sindikati lahko uveljavijo C190 v kolektivnih pogodbah in globalnih sporazumih, da si prizadevajo za boljše zaščite. To je prvi korak, da je nasilje in nadlegovanje videti več kot vprašanje varnosti in zdravja na delovnem mestu, ampak kot globalno epidemijo, ki jo je treba izkoreniniti. Sindikati so del rešitve in želimo, da ta konvencija postane globalno sprejeto orodje v boju proti nasilju in nadlegovanju v svetu dela.
Sindikati se zavzemajo tudi za Priporočilo 260, katerega namen je dopolniti konvencijo. Nadalje vključuje nasilje v družini kot element nasilja na delovnem mestu, saj ne vpliva samo na dobro počutje delavcev, ampak vpliva tudi na pogoje na delovnem mestu in produktivnost.

Po statističnih podatkih ZN je 818 milijonov žensk na svetu doživelo spolno ali fizično nasilje doma, v svojih skupnostih ali na delovnem mestu. Več kot vsaka od treh držav nima zakonov proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu, po ocenah pa 235 milijonov žensk ostane nezaščitenih.
Konvencija ILO 190 in Priporočilo 206 lahko spremenita življenje!

Pridruži se nam! Skupaj smo močnejši!

V solidarnosti
Verónica

 

Dear Colleagues

UNI Equal Opportunities is launching a 16-day campaign that will highlight the historic ILO Convention 190 (C190) on violence and harassment in the world of work, which was signed in June 2019. The convention provides a strong gender perspective with the aim of protecting women at work around the world.

However, there’s still work to do! For the convention to be effective, it must be ratified by member states. UNI has joined forces with other global union federations (IndustriALL, IUF, IFJ, IDWF and PSI) to encourage action from all affiliated unions to help the broader ratification efforts.

Together, the unions are lobbying governments worldwide to ratify this landmark convention, and are pushing to make the elimination of workplace violence and harassment a reality.

Join us by sharing our posters and information and making sure the call is heard loud and clear. UNI’s 16 Days of Activism will culminate on Human Rights Day (10th of December), and centre on the different elements of the ground-breaking new convention. Find all our materials here: www.breakingthecircle.org

This ground-breaking convention can change lives. This is the first time in history that an international legal instrument protects workers from all forms of harassment and violence on the job.

While we push for the convention to be ratified, unions don’t have to wait to use it. Trade unions can implement C190’s in collective agreements and global agreements to push for better protections. It’s a first step to seeing violence and harassment as more than a health and safety issue in the workplace, but as a global epidemic that needs to be eradicated. Trade unions are part of the solution, and we want this convention to become the globally accepted tool in the fight against violence and harassment in the world of work.

The unions are also advocating for Recommendation 260, which aims to complement the convention. It further includes domestic violence as an element of workplace violence as it not only affects the well-being of workers, but also has an impact on workplace conditions and productivity.

According to UN statistics, 818 million women globally have experienced sexual or physical violence at home, in their communities or in the workplace. More than one in three countries have no laws against sexual harassment in the workplace and an estimated 235 million women are left unprotected.

ILO Convention 190 and Recommendation 206 can change lives!

Join us! Together we are stronger!

In Solidarity,

Verónica

 

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy