Zapisnik prve izredne seje (25-5-2007)

2019-05-21T11:16:28+01:00

  PREDSEDSTVO                                              

  Ljubljna, 28. 5. 2007

      Z  A  P  I  S  N  I  K

                                      1. izredne seje dne  25. 5.  2007

Udeležba SKUU RTV SLO – člani predsedstva: Aleša Valič, Irena Glonar, Jože Suša, Polona Flere, Sonja Smolič,  Marko Juvan, Zorica Miklič, J. Gradišek, Maja Moll, Iztok Tory,  Peter.Kosmač
Udeležba drugih članov:  80
Predstavniki vodstva RTV SLO: Anton Guzej, generalni direktor RTVS,  mag. Irma Gubanec, pomočnica g. d., mag. Cvetka Žirovnik, pomočnica g. d.,  Franci Ravnikar, vodja projektne pisarne,  Igor Pirkovič, pomočnik direktorja TVS,  Marko Filli, vodstvo Radia Koper Capodistria, Sašo Novak, vodja kadrovske službe

Sestanek z vodstvom je bil sklican v skladu s sklepom predsedstva SKUU. S povabilom na sestanek so bile opredeljene teme in problematika (priloga).

Uvodoma je P.  Kosmač predstavil aktualno problematiko poklicnih skupin in predlagal, da se pogovor izpelje tako, da se pri posamezni problematiki  vodstvo izreče o  tem, kako jo bo  reševalo. Ponovno je izpostavil nujnost ustanovitve TV-izvedbe kot tiste organizacijske rešitve, ki bi omogočala reševanje večine naštetih problemov. Opozoril je, da Sindikat KUU pričakuje
od vodstva določene garancije za takojšnjo odpravo problemov in ureditev razmer v poklicnih skupinah. Povedal je še, da pričakuje od vseh prisotnih, da posegajo v razpravo s konkretnimi problemi, ker jih je le tako možno neposredno predstaviti.

RAZPRAVA

A. Guzej: S predstavljenimi problemi se delno strinjam in obenem ugotavljam, da so se razmere na RTV  poslabšale; obveščen sem, da se honorarni sodelavci bolj uveljavljajo kot redno zaposleni, domnevam, če je tako, da ima nekdo od tega koristi oz. se okorišča; preveč se improvizira, odnos delavcev do dela pa tudi ni vselej primeren; vodilni smo nedvomno krivi za razmere, ker jih ne znamo urediti; v kratkem načrtujem zamenjavo v vodstvu: iz vrst zaposlenih bom imenoval novega pomočnika, ki bo odgovoren za področje sistemizacije, delovnih razmerij, disciplino itd.; nadure bom odobraval vsem upravičencem, izvršeno bo tudi izplačilo zaostalih neizplačanih nadur; na vabila Sindikata KUU se bom še odzival, problemi pa se morajo odpravljati na ravni vodij; o problematiki preseljevanja uredništev ne vem nič, vem pa, da so prostorski problemi -potrebe velike; z nakupom objekta na Komenskega 7, ki bi delno ublažil prostorsko problematiko, je nekaj težav: mestna občina kot lastnik je za prodajo, vendar je ugotovljeno, da ni lastnik celotnega objekta; očitek, da ima RTV polno denarnico, zaposleni pa prazno, ni sprejemljiv, saj mesečni finančni izkazi tega ne potrjujejo; izkazi v nekaterih skupinah -stroškovnih nosilcih so slabši od planiranih, če pa bo konec leta ugoden finančni izid, bom vsekakor  predlagal  13. plačo; predlog prehoda v nov plačni sistem sta podpisala dva sindikata RTV SLO, za poklicno skupino novinarji bomo namenili za uskladitev osnovnih plač 25 % od mase sredstev za odpravo neskladij; višje plače bodo po novem obračunane vsem zaposlenim, razen vodilnim delavcem RTV; stojim za tem, da bo treba vse aktivnosti racionalno izvajati:  oddaja  Milijonar se bo na mojo zahtevo že v jeseni snemala v studijih RTV; za prehod v plačni sistem javnega sektorja je Ministrstvo za javno upravo obljubilo finančno pomoč.
P. Kosmač: Niso znana merila za priznavanje nenapredovanj zaposlenih v preteklih obdobjih, zato SKUU ni podpisal predloga sprememb 17. člena ZSPJS; dodatka za stalnost zaposlenim ni možno odvzeti, ker je varovan z zakonom; umetno oblikovan izravnalni dodatek 0,6 % ni garancija, da se ne bi starejšim zaposlenim znižala nominalna osnovna plača, zato pričakujemo v nadaljevanju konkretno predstavitev za vsakega zaposlenega; dodatek za stalnost v višini 0,3 % že sam pove, da ni bil namenjen napredovanju,  temveč je stimulacija za pripadnost zavodu oz. je oblika zadrževanja kreativnih in strokovnih delavcev v RTV; ponovno predlagam formulo SKUU, ki vsebuje takojšnje razvrščanje DM v plačilne razrede (PR) po novem plačnem sistemu, ob izpolnitvi pogoja, da vodstvo sprejme že v JS izpogajane ODMN in njihove razvrstitve v PR; s tem so tudi zaščiteni starejši delavci, ki v predlogu vodstva niso; tudi vladna pogajalska komisija in minister za javno upravo sta sama ponudila  to možnost; predlog SKUU je sprejemljiv tudi zato, ker bi se izognili dolgotrajnim in napornim pogajanjem za vrednostni del KP JZ. Ocena je, da bi do ciljnega leta 2009, ko naj bi plačni sistem zaživel v celoti, zaposleni v RTV samo zgubljali, po nepotrebnem pa bi tudi porabljali energijo za plačni sistem namesto za vsakodnevno konkretno delo; izkoriščanje zaposlenih v poklicnih skupinah kamermani, asistenti snemalcev, snemalci, osvetljevalci, varnostniki, vozniki in v drugih skupinah je nedopustno, zato bo potrebno spremeniti planiranje in uveljaviti drugačne oblike delovnega časa: izmensko delo, dežurstva …, posebni razpored ni primerna oblika delovnega časa, tudi ni predvidena v zakonu o delovnih razmerjih; ugotovljeno je, da je v nekaterih skupinah  odločno premalo zaposlenih, kar povzroča probleme: vse to bi uvedba Tv-izvedbe uredila oz. odpravila; tolikšno število nadur kaže na neučinkovito vodenje oz. planiranje.
A. Guzej: z zaposlitvijo novega pomočnika zagotavljam, da se bo vzpostavil red.
C. Žirovnik:  Statut RTV ni dokončen, zato so možne spremembe v organiziranosti (TV-izvedba);
A. Lupinc: Predstavil je celotno problematiko snemalcev in opozoril na naslednje: še vedno ni odgovora na zahteve, postavljene na sestanku vodstva s snemalci (2 meseca); plače so tako nizke, da je marsikomu že vseeno, kako dela, čeprav radi delamo; kot strokovnjaki na svojem področju nimamo veliko možnosti za zamenjavo služb; vodenje je slabo, prihaja do lažne solidarnosti, izvedbenih sestankov ni več, ekipe delajo kakorkoli, najbolje bi bilo, da se sedanje vodje odpokliče.
I. Glonar: Predstavila je svoj problem in poudarila: vodja ne predlaga napredovanj klub nagradam; pri vrednotenju dela je treba odpraviti krivice iz preteklih obdobij; predlog za moje napredovanje
zaradi mednarodnih nagrad do danes ni bil upoštevan niti nanj ni nihče odgovoril, tudi gen. direktor ne.
M. Juvan: V skupini za osvetljavo delamo stalno po posebnem razporedu, planira se nas tudi tako
(manj kot 4 ure), da niti ne dobimo malice, če pa delamo 10 in več ur, pa le-to dobimo, ne obračuna pa se nam dodatek, ki nam pripada za vsako nadaljnjo uro; s pomočnico I. Gubanec so bili opravljeni razgovori,  vendar problem ni rešen.
N. Rupnik: Res je tako, tudi programski delavci za delo, ki traja več kot 10 ur (prenosi, terenska snemanja, ipd.), ne dobimo dodatka.
I. Gubanec: Pripravila bom pojasnilo, nisem ga uspela napraviti v desetih dneh.
P. Kosmač: Opozarjam, da vsem, ki delajo več kot 10 ur, pripada denarni dodatek v višini 10 %
A. Guzej: Kot ukrep takoj predlagam oblikovanje delovne skupine,  s strani vodstva imenujem v skupino Žirovnikovo, Gubančevo in  pomočnika, ki bo znan prihodnji teden. Sindikalna stran je imenovala člane delovne skupine: Juvan, Rupnik, Lotrič. Sindikat pripravi čistopis problemov do petka 1. junija 2007. Sejo skupine skliče vodstvo.
D. Hlavka: Kot glasbena opremljevalka je opozorila na različno vrednotenje poklicev med TV in Ra, saj so na Radiu isti poklici vrednoteni nižje.
Prav tako se ne strinja s statusom poklica glasbeni opremljevalec, ki je zdaj uvrščen med administrativne poklice, saj je to kreativen poklic.
C. Žirovnik:  To bo urejeno z novim katalogom, v osnovi bosta isti delovni mesti na Tv  in Ra razvrščeni v isti plačni razred.
S. Smolič:  Ni se strinjala s postopkom internega premeščanja zaposlenih (notranja migracija delavcev) in navedla konkreten primer, ki kaže na to, da vodstvo z internimi razpisi  predolgo  rešuje kadrovske probleme. Tipičen primer je zdaj Služba za trženje, ki že 4 mesece posluje
brez zasedenega DM Dnevni programer, to že povzroča nejevoljo naročnikov, ni pa še ugotovljeno, ali tudi slabši iztržek. Delavka, ki se je prijavila na interni razpis in izpolnjuje pogoje, je v negotovosti.
I. Gubanec: Z gener. dir. sem se uskladila, da takih premestitev, ko si delavec želi povečati plačo, ne podpira.
S. Smolič: V tem primeru ne gre prvenstveno za željo po višji plači, ampak spremembo dela (motivacija).
P. Kosmač: Opozoril je na kršitev ustave, saj ima delavec pravico, da se sam odloča o kandidaturi, to še zlasti, ko izpolnjuje razpisne pogoje.
C. Žirovnik: To zadevo bomo v najkrajšem času uredili.
A. Lupinc:  Opozarjam, da propada filmska tehnologija, za primer navajam uničenje 700 m filma, popolnoma je odpovedal filmski tehnolog. Nujno bi potrebovali dve novi filmski kameri s profesionalnimi orodji; RTV kot nacionalna institucija je dolžna ohranjevati kulturno dediščino, in to na trajnih nosilcih zapisa, tega standarda ni možno opuščati.
N. Kisovec: Problematika montaž je v čakalnih urah na eni strani in neenakomernem razporedu montaž na drugi, zato prihaja do navideznega manjka ur oz. se efektivni delovni čas ne pokriva z delovnim; v zadnjih dveh letih prihaja do tega, da so vikendi v montažah delovni, kar ni bil pogost pojav v preteklosti.
B. Kisovec: Opozarjam na nevzdržne razmere zaradi slabega planiranja oddaj in ekip v produkciji: delamo po 3-4 vikende na mesec, torek in sredo smo prosti (takrat ne morem vzeti otrok iz šole, ker bi kršil zakon, zato sem premalo z njimi in slabo spremljam njihov razvoj); nepotrebna so prepogosta studijska snemanja ob sobotah in nedeljah, saj gre za oddaje, ki bi jih lahko snemali  med tednom (Hribar, Vrtiljak  …)
A. Guzej:Ugotavljam, da gre za napačno planiranje.
I. Pirkovič: Že danes bomo od vodij zahtevali, da spremenijo način planiranja. To je rešljivo in prizadevali si bomo ta problem odpraviti, čeprav ni mogoče pričakovati, da bi vsi delali v jutranjem času; nepotrebnih snemanj zunaj hiše (npr.  Milijonar) ne bo.
R. Škodlar: Opozarjam na absurdna planiranja kamermanov, prihaja namreč do zahtev po npr.
39-ih kamermanih, na razpolago jih je le 22 (redno zaposlenih); v celotnem slovenskem prostoru ni možno zagotoviti 39 kamermanov, torej 17 dodatnih profesionalno usposobljenih kamermanov.
B. Kisovec: Opozarjam tudi na problem  efektivnega delovnega časa in evidentiranega delovnega časa: snemanja, ki se končajo uro ali dve prej, kot je planirano, so čisti prihranek za RTV (elektrika, aparature, oprema), delavcu pa se v takem primeru evidentira manko ur. To je nesprejemljivo.
Dr. Ž. Stanič:  Povečan obseg dela je pogost, opravljam delo dveh delovnih mest, za kar pričakujem ustrezno plačilo. V takem primeru aneks, ki mi je dodeljen, ni dovolj, opravljeno delo je prenizko vredoteno.
C. Žirovnik:  Z vodjem bo opravljen razgovor za primerno rešitev problema.

PLAČNI SISTEM

Obe strani sta predstavili svoj pogled na prehod v plačni sistem javnega sektorja in izpostavili:
C. Žirovnik:  17. člen novele ZSPJS določa prevedbo osnovne plače zaposlenega, tako da se upošteva izravnalni dodatek 0,6 %,  stalnost 0,3 % in za dosedanja  ne napredovanja do 5 PR.,  za slednja je vodstvo že pripravilo ustrezna merila in jih bo tudi ponudilo v mnenje sindikatom RTV; v delu je nov katalog DM; do ciljnega leta 2009 naj bi se plače zaposlenih povečale za 10 do 15 %; 17. člen gre v zakonodajni postopek
P. Kosmač: Iz izjave o stopnji usklajenosti besedila predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v JS  izhaja, da 17. člen ni usklajen z osmimi sindikati. Iz izjave je razvidno, da vlada RS 17. člena ne bo vložila v zakonodajni postopek ter podprla sprememb in dopolnitev zakona, ki niso usklajene s podpisniki te izjave.  To pomeni, da se lahko zgodi, da parlament ne bo sprejemal takšnih sprememb. Ponovno predlagam vodstvu, da enakovredno računsko preizkusi predlog SKUU, ki je računsko enostavnejši, objektiven in pravičnejši, tudi ko gre za starejše delavce. Ta preizkus naj se opravi vsaj na 14-ih že usklajenih  ODMN-jih. Predlog SKUU z ODMN je tudi pogoj za nadaljnja pogajanja za KP JZRTV S. Temu se ne bo možno izogniti. Dodatka na stalnost v višini 0,3%, kot sem že povedal, ni možno odvzeti in ga skriti v izravnalni dodatek, saj bi na Ustavnem sodišču s pobudo dosegli vrnitev zadeve v prvotno stanje. SKUU vztraja pri takojšnjem prehodu v plačni sistem JS z neposrednim razvrščanjem DM v PR. Opozoril bi tudi na sprejet rokovnik oz. terminski načrt priprave normativnih podlag za uveljavitev plačnega sistema  in način delovanja delovnih skupin za pripravo podlag za kolektivne pogodbe oz. kataloga, na  pristojnosti socialnih partnerjev in na delovni okvir ter način verifikacije podlag. Ob tej priložnosti sprašujem vodstvo, ali lahko pove vsaj eno od  meril, ki bo uporabljeno pri odločanju oz. priznavanju PR od 0 do 5 za obdobja, ko delavec ni napredoval. Tako kot so se aktivnosti odvijale doslej, lahko sklepam, da projekta ne bomo zmogli  terminsko izpeljati. Mnenje sindikata o merilih, je premalo, tudi o merilih se bomo pogajali tako kot za kolektivno pogodbo!!
I. Tory: Sprašujem, ali bo prevedba opravljena na stanje današnjih indeksov  ali na stanje uskladitve plačnih razredov DM s primerljivimi dejavnostmi?
Vodstvo: Brez odgovora.
J. Suša: Zanima me, kaj je z ugotovitvami ameriške družbe AT Kerney in prikazom cca 600 DM, ki naj bi jih bilo preveč na RTV SLO?
Vodstvo: Brez odgovora.
I. Lotrič: Sprašujem, kdaj lahko pričakujemo v skupini Napovedovalci nadomestne zaposlitve za tri izpraznjena DM (prerazporeditvi, invalidska upokojitve)? Že nekaj let dela honorarni delavec z izkušnjami,  nima pa formalnih pogojev (izobrazba) za zasedbo  DM Napovedovalec. Kaj lahko pričakujemo od vodstva?
C. Žirovnik: Iz poročila Računskega sodišča je razvidno, da bi storili prekršek, če bi v redno razmerje vzeli delavca, ki ne izpolnjuje pogojev. Dokler kandidat ne diplomira, bo ostal v honorarnem razmerju.
V zvezi s plačnim sistemom predlagam, da v roku sedmih dni skličem sestanek med vodstvom RTV in vodstvom sindikata KUU RTV v ožji sestavi.

S tem je bila seja končana ob 11.50 uri.

Overitelja:                                   Aleša Valič l.r.                         Irena Glonar l.r

Peter Kosmač l.r.
predsednik

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy