Republika Slovenija                                                                                 Datum: 14. 6. 2007
     DRŽAVNI  ZBOR           
    Odbor za notranjo politiko
    javno upravo in pravosodje

 

            ZADEVA: Amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o     
           sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS – G) – nujni postopek (št. 430-03/02-  
           0017/0082), EPA 1486-IV 

 

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija predlaga amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:

K 17. členu zakona

V 49. b členu se v odstavku pod navedbo Plačna skupina G – Delovna mesta na področju kulture, Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija:
od 100. člena do vključno 116. člena; 121. člen in 122. člen, Dogovor in Aneks k tej pogodbi z dne 29. 3. 1996

nadomesti z besedilom:

JZ RTV SLO preide v nov plačni sistem neposredno na podlagi novih razvrstitev delovnih mest v plačne razrede. Kot podlago za razvrščanje DM so orientacijska delovna mesta za RTV dejavnost z usklajenostjo na dan 19. 6. 2006 (priloga: usklajen predlog sindikatov RTV in sindikati javnega sektorja).
V KP za JZ RTV SLO se poleg uvrstitev delovnih mest v plačne razrede, na podlagi katerih bodo uveljavljeni ciljni plačni razredi zaposlenih v celoti v letu 2009, določi odstotek zmanjšanja za leti 2007 in 2008, v skladu s finančnimi okviri, ki jih določi generalni direktor RTV Slovenija; s tem se omogoči doseganje ciljne postopne uveljavitve ravni novih plač.    
V skladu s primarnim ciljem ZSPJS, – ta je odprava plačnih nesorazmerij med primerljivimi delovnimi mesti znotraj JZ RTV SLO in v javnem sektorju, se zaradi nenapredovanj

  1. zaposlenim, ki imajo 10 let in manj do upokojitve, pri prvi razvrstitvi prizna  8 plačnih razredov in
  2. zaposlenim, ki imajo 20 let in manj do upokojitve, pri prvi razvrstitvi prizna 5 plačnih razredov.                        

Vsi individualni začasni  aneksi k zaposlitvenim pogodbam s tem prenehajo veljati.
Trajni aneksi, ki so bili dodeljeni vrhunskim kulturno-umetniškim ustvarjalcem za mednarodna in domača priznanja, le-ti obdržijo tudi po uveljavitvi sprememb ZSPJS.
Zaposlenim v RTV SLO na dan uveljavitve ZSPJS ostane dodatek na stalnost v višini 0,3% za vsako leto delovne dobe.

     Utemeljitev predloga amandmaja:

Plačni sistem Javnega zavoda RTV Slovenija ni več obvladljiv, razmerja plač so (predvsem zaradi ca 800 začasnih!? individualnih aneksov, ki so bili podeljeni brez meril) v celoti porušena, kar že uničuje kakovostno ustvarjanje programskih vsebin radijskih in tv-programov. Odhajajo visoko usposobljeni in mednarodno uveljavljeni ustvarjalci.
Trenutno predlagana sprememba ZSPJS v 17. členu pomeni nadaljevanje plačne agonije  v JZ RTV SLO in legalizacijo nezakonitosti v plačnem sistemu, na katere je opozorilo Računsko sodišče; člen tudi ni razumljiv, saj omenja KP z veljavnostjo od 1. 8. 1992 in Dogovor ter Aneks k dogovoru, s katerim je bila dana možnost prehoda redno zaposlenim poklicnim novinarjem iz plačnega sistema KP za negospodarstvo v plačni sistem KP za gospodarstvo (sprememba izhodiščne plače in spremembo indeksnega razmerja iz 1:5 v 1 : 4;5, v KP JZ RTV S, kar je povzročilo znižanje plač drugim zaposlenim in spremembo t.i. relativnih razmerij znotraj plačnih razredov).
Razlaga dodatka na stalnost v višini 0,3 % ni pravilna, saj dodatek nikoli ni bil substitut za napredovanje, ampak v funkciji zmanjševanja fluktuacije na kreativnih delovnih mestih, za katera je bil potreben daljši čas uvajanja delavca. 
Dodatka na stalnost tudi ni možno izničiti (skriti v umetno oblikovani izravnalni dodatek) z novim zakonom niti z uredbo ali drugim pod zakonskim aktom.
Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju delavcev JZ RTV SLO pravno ne obstaja, saj sindikati RTV nikoli niso dali soglasja k pravilniku.
Izravnalni dodatek je umetna tvorba in v funkciji enega poklica od ca 95-ih poklicev.
Če bi bil 17. člen  sprememb ZSPJS kljub temu oktruiran zaposlenim v RTV, bi to pomenilo grob poseg v pridobljene pravice in odvzem  pravice večini zaposlenih do razvrstitve v višji plačni razred zaradi dosedanjega horizontalnega nenapredovanja. 
Ponujena rešitev daje delodajalcu izključno pravico do (ne)priznavanja preteklih 
nenapredovanj, še več, merila za to bo delodajalec  oblikoval po sprejetju sprememb ZSPJS; to v celoti izloča socialnega partnerja pri tako občutljivem detajlu uveljavljanja ZSPJS  in odpravi plačnih neskladij.     
Uzakonitev predloga neposrednega uvrščanja delovnih mest RTV  v ciljne  plačne razrede bi pomenila miren prehod v plačni sistem javnega sektorja, odpravo, in ne ustvarjanje novih neskladij  med vrednostmi delovnih mest; energije pa bi bile usmerjene v ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin v radijskih in TV-programih, ne pa v dolgotrajna in kakor se odvijajo zdaj, mimobežna  pogajanja med socialnimi partnerji v JZ RTV Slovenija.

   Peter KOSMAČ

   predsednik