Zakon o sistemu plač – amandma (14-6-2007)

2019-05-21T11:15:09+01:00

Republika Slovenija                                                                                 Datum: 14. 6. 2007
     DRŽAVNI  ZBOR           
    Odbor za notranjo politiko
    javno upravo in pravosodje

 

            ZADEVA: Amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o     
           sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS – G) – nujni postopek (št. 430-03/02-  
           0017/0082), EPA 1486-IV 

 

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija predlaga amandma k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:

K 17. členu zakona

V 49. b členu se v odstavku pod navedbo Plačna skupina G – Delovna mesta na področju kulture, Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija:
od 100. člena do vključno 116. člena; 121. člen in 122. člen, Dogovor in Aneks k tej pogodbi z dne 29. 3. 1996

nadomesti z besedilom:

JZ RTV SLO preide v nov plačni sistem neposredno na podlagi novih razvrstitev delovnih mest v plačne razrede. Kot podlago za razvrščanje DM so orientacijska delovna mesta za RTV dejavnost z usklajenostjo na dan 19. 6. 2006 (priloga: usklajen predlog sindikatov RTV in sindikati javnega sektorja).
V KP za JZ RTV SLO se poleg uvrstitev delovnih mest v plačne razrede, na podlagi katerih bodo uveljavljeni ciljni plačni razredi zaposlenih v celoti v letu 2009, določi odstotek zmanjšanja za leti 2007 in 2008, v skladu s finančnimi okviri, ki jih določi generalni direktor RTV Slovenija; s tem se omogoči doseganje ciljne postopne uveljavitve ravni novih plač.    
V skladu s primarnim ciljem ZSPJS, – ta je odprava plačnih nesorazmerij med primerljivimi delovnimi mesti znotraj JZ RTV SLO in v javnem sektorju, se zaradi nenapredovanj

  1. zaposlenim, ki imajo 10 let in manj do upokojitve, pri prvi razvrstitvi prizna  8 plačnih razredov in
  2. zaposlenim, ki imajo 20 let in manj do upokojitve, pri prvi razvrstitvi prizna 5 plačnih razredov.                        

Vsi individualni začasni  aneksi k zaposlitvenim pogodbam s tem prenehajo veljati.
Trajni aneksi, ki so bili dodeljeni vrhunskim kulturno-umetniškim ustvarjalcem za mednarodna in domača priznanja, le-ti obdržijo tudi po uveljavitvi sprememb ZSPJS.
Zaposlenim v RTV SLO na dan uveljavitve ZSPJS ostane dodatek na stalnost v višini 0,3% za vsako leto delovne dobe.

     Utemeljitev predloga amandmaja:

Plačni sistem Javnega zavoda RTV Slovenija ni več obvladljiv, razmerja plač so (predvsem zaradi ca 800 začasnih!? individualnih aneksov, ki so bili podeljeni brez meril) v celoti porušena, kar že uničuje kakovostno ustvarjanje programskih vsebin radijskih in tv-programov. Odhajajo visoko usposobljeni in mednarodno uveljavljeni ustvarjalci.
Trenutno predlagana sprememba ZSPJS v 17. členu pomeni nadaljevanje plačne agonije  v JZ RTV SLO in legalizacijo nezakonitosti v plačnem sistemu, na katere je opozorilo Računsko sodišče; člen tudi ni razumljiv, saj omenja KP z veljavnostjo od 1. 8. 1992 in Dogovor ter Aneks k dogovoru, s katerim je bila dana možnost prehoda redno zaposlenim poklicnim novinarjem iz plačnega sistema KP za negospodarstvo v plačni sistem KP za gospodarstvo (sprememba izhodiščne plače in spremembo indeksnega razmerja iz 1:5 v 1 : 4;5, v KP JZ RTV S, kar je povzročilo znižanje plač drugim zaposlenim in spremembo t.i. relativnih razmerij znotraj plačnih razredov).
Razlaga dodatka na stalnost v višini 0,3 % ni pravilna, saj dodatek nikoli ni bil substitut za napredovanje, ampak v funkciji zmanjševanja fluktuacije na kreativnih delovnih mestih, za katera je bil potreben daljši čas uvajanja delavca. 
Dodatka na stalnost tudi ni možno izničiti (skriti v umetno oblikovani izravnalni dodatek) z novim zakonom niti z uredbo ali drugim pod zakonskim aktom.
Pravilnik o napredovanju in nagrajevanju delavcev JZ RTV SLO pravno ne obstaja, saj sindikati RTV nikoli niso dali soglasja k pravilniku.
Izravnalni dodatek je umetna tvorba in v funkciji enega poklica od ca 95-ih poklicev.
Če bi bil 17. člen  sprememb ZSPJS kljub temu oktruiran zaposlenim v RTV, bi to pomenilo grob poseg v pridobljene pravice in odvzem  pravice večini zaposlenih do razvrstitve v višji plačni razred zaradi dosedanjega horizontalnega nenapredovanja. 
Ponujena rešitev daje delodajalcu izključno pravico do (ne)priznavanja preteklih 
nenapredovanj, še več, merila za to bo delodajalec  oblikoval po sprejetju sprememb ZSPJS; to v celoti izloča socialnega partnerja pri tako občutljivem detajlu uveljavljanja ZSPJS  in odpravi plačnih neskladij.     
Uzakonitev predloga neposrednega uvrščanja delovnih mest RTV  v ciljne  plačne razrede bi pomenila miren prehod v plačni sistem javnega sektorja, odpravo, in ne ustvarjanje novih neskladij  med vrednostmi delovnih mest; energije pa bi bile usmerjene v ustvarjanje kakovostnih programskih vsebin v radijskih in TV-programih, ne pa v dolgotrajna in kakor se odvijajo zdaj, mimobežna  pogajanja med socialnimi partnerji v JZ RTV Slovenija.

   Peter KOSMAČ

   predsednik

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy