Ljubljana, 11. 7. 2008
Tel.040/ 399-148
E-pošta: kosmac.peter@rtvslo.si

PREDSEDSTVO

G. Anton Guzej
generalni direktor RTV Slovenija

Spoštovani !

Glede na časovnico MJU in vsebino sestanka med sindikati RTV S in vodstvom RTV S dne 10. 7. 2008 vas pozivamo, da vodstvo nemudoma zagotovi vse nujne pogoje za prestop Zavoda v nov plačni sistem, kakor izhajajo iz ZSPJS, KP JS in Aneksa h KP JZ RTV S in sindikatu posreduje:

1. Dogovor o primerljivosti DM iz Priloge št. 3 KP JZ RTV S in DM v JZ RTV S iz Aneksa h KP JZ RTV S

2. Predlog Meril o napredovanju ob prevedbi osnovnih plač javnih uslužbencev v JZ RTV S

3. V skladu s stališčem Ministrstva za javno upravo (Zapisnik 158. seje pogajalske komisije za sklenitev KP za JS na podlagi ZSPJS) omogoči brezpogojno sodelovanje sindikata pri implementaciji novega plačnega sistema. Opozorilo MJU in Pogajalske komisije za sklenitev KP JS se nanaša predvsem na možnost zlorabe sistemske spremembe plačnega sistema v namen nove sistemizacije, torej v razvrščanje, ki ne spoštuje prvega pravila prevedbe: delavci, ki opravljajo isto oz. enako delo, se prevedejo/razvrstijo na isto DM, ki je tudi po vsebini dela enako njihovemu sedanjemu delu.

Vsakršno namerno prirejanje izvedbe ZSPJS, KP JS in Aneksa KP JZ RTV S potrebam (nižanje stroška dela) po nižjem razvrščanju ob prevedbi je prekršek, za katerega se odgovorna oseba kaznuje z do 2.500,00 €.

Reprezentativni sindikati JS imajo mandat sprotnega spremljanja implementacije in reševanja morebitnih namernih nepravilnosti.

Peter Kosmač, lr.
predsednik