Plačni sistem nadzor, odgovor gen. dir. (15-9-2009)

2019-05-21T10:49:14+01:00
g. Anton Guzej
generalni direktor RTV Slovenija

Zadeva: Komisija za odpravo pomanjkljivosti oziroma
nepravilnosti JZ RTV Slovenija ob prehodu na nov
plačni sistem – odgovor na vaš dopis št.:01-368/2009

Ministrstvo za kulturo je po opravljenem nadzoru nad prehodom v nov plačni sistem pozvalo Javni zavod RTV Slovenija k odpravi v nadzoru ugotovljenih nepravilnosti pri tem prehodu.
Odprava nepravilnosti temelji na izpogajanih KPJS in Aneksu h KP JZ RTV S ter na ZSPJS. Ministrstvo NI pozvalo k pristopu h kolektivnim pogajanjem za dopolnitev Aneksa z delovnimi mesti nižjih tarifnih razredov, je le ugotovilo, kaj Aneks vsebuje in da pri določenem številu zaposlenih obstaja možnost razvrstitve na delovno mesto v nižjem tarifnem razredu. Ali so razporeditve v teh primerih zdaj skladne z delom, ki ga ti zaposleni opravljajo, je odgovornost vodstva in strokovnih služb.
Prav tako je odgovornost vodstva 80 opravljenih prerazporeditev na drugačna delovna mesta v teku prevedbe.
Pravilnost 4. člena aneksov k pogodbam o zaposlitvi, kakor ga predpisuje 48. a člen ZSPJS, je odgovornost strokovnih služb. Prav tako šifra DM v 5. členu aneksov k pogodbam o zaposlitvi. Zaposleni pričakujemo nove, z zakonom skladne anekse k pogodbam o zaposlitvi, kakor navaja nadzor. Tehnična izvedba prevedbe plačnega sistema in napake pri tem glede na 49. b člen so odgovornost strokovnih služb. Pričakujemo pravilne izračune, kakor navaja nadzor, v novih aneksih. Enako velja za pravilno uporabo 14. člena ZSPJS.
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija je socialni partner in je svojo nalogo v pogajanjih opravil tako, kakor je zapisano v KPJS in Aneksu h KP JZ RTV S. Za pravilnost prevedbe je odgovoren delodajalec, torej tudi za odpravo nepravilnosti. Očitek o prelaganju odgovornosti SKUU na druga dva sindikata je zato zamegljevanje položaja: odprava nepravilnosti ni predmet pogajanj med socialnimi partnerji! SKUU se odgovornosti do delovnih mest in delavcev, ki jih zastopa, zaveda, zato ne dovoli manipulativnega kvazizastopanja.
K dokončanju tabele Dogovor o primerljivosti smo vodstvo pozvali petkrat, tudi vas osebno, vendar se niste odzvali, zato še danes ni podpisana. Morda zato, ker so med DM, o katerih predlogi sindikata in vodstva niso bili usklajeni, tudi skoraj vsa delovna mesta vodij? Za slednje smo pripravili naš pogajalski predlog, na katerega pa nismo prejeli nikakršnega odgovora. Naše mnenje je, da se vodstvo RTV S dokončanju Dogovora izmika.
Zanesljivo pa SKUU ni sindikat, ki je zahteval, naj se v še večjem obsegu izvedejo prevedbe iz V. tarifnega razreda v VII. tarifni razred« in s tem zavrl dokončanje in podpis Dogovora. Ni nam tudi znano, katera so tista 104 delovna mesta, ki so ostala neusklajena zaradi zahtev sindikatov po uvrščanju v previsoke tarifne razrede. Tega seznama ne poznamo.

Konkretizacija naših navedb v pismu z dne 3. 9. 2009
Degradacija umetniških poklicev ob prehodu v nov plačni sistem: Do danes niste dovolili razporeditve na delovno mesto prvak niti za enega vrhunskega ustvarjalca v niti eni poklicni skupini umetniških poklicev, čeprav je kar nekaj vrhunskih ustvarjalcev, ki so za programske vsebine prejeli visoka domača in mednarodna priznanja; razporejali pa ste zaposlene v »prvake« na drugih področjih: eksperte področja, specialiste, nove vodje služb …, ali tudi na podlagi dosežkov in katerih?
Nadalje, z enostransko uveljavitvijo nikoli izpogajanih kulturnoumetniških delovnih mest iz Aneksa št. 2. ste porušili razmerja med DM znotraj kulturnoumetniške dejavnosti v RTV in do DM, ki to dejavnost podpirajo. Primer: vodja voznega parka 44 PR : vodja TV-dokumentacije 40 PR (odgovarja za upravljanje, negovanje in uporabo, tudi trženje kulturne dediščine, ki je nastajala vse od prvih začetkov delovanja nacionalne TV); vodja kadrovske službe 48 PR : režiser 41 PR; vodja oddelka za organizacijo 44 PR : vodja scenografov in kostumografov 38 PR ; samostojni strokovni sodelavec za izterjavo RTV prispevka 38 PR : scenograf specialist 33 PR itd. Aneks št. 2 v povezavi z Merili je bil trojanski konj za sesutje plačnega sistema javnega sektorja v RTV, zrežiran s kooperativnim socialnim partnerjem, ki danes žanje sadove kooperacije (premestitev na DM v visokem PR), precej zaposlenih pa je obstalo pod oznako kolateralna škoda.
SKUU RTV, kot socialni partner: Sooblikoval je plačni sistem v RTV: zapisali ste resnico. Od prvega dne, ko smo sedli za pogajalsko mizo v RTV, smo se pogajali (predlogi, argumenti, opozorila in priporočila …) z iskrenim namenom, da zgradimo, kot smo že zapisali v prvem pismu, trden, pregleden in finančno obvladljiv (podpis ustreznega dogovora o finančnih okvirih za izvedbo plačnega sistema) plačni sistem za daljše obdobje. Da bi to dosegli, smo bili pripravljeni prevzeti vso odgovornost (sindikalno pojasnilo vsem zaposlenim) za enomesečni zamik uveljavitve sistema (podpis Aneksa h KP JZ RTV S), vse z namenom odpraviti nepravilnosti, na katere smo vas v času pogajanj opozarjali, so pa zdaj zapisane v poročilu o strokovnem nadzoru.
Niste nam prisluhnili, več vam je pomenilo pretirano kooperantsko, na trenutke harlekinsko vedenje nekaterih pogajalcev. Do zadnjega pogajalskega sestanka niso pripravili predlogov za uvrstitve delovnih mest vodij v plačne razrede, zato pa so za kar nekaj skonstruiranih poimenovanj DM dosegli plačne razrede, ki prebijajo vse meje.
Primeri, ko bi lahko govorili o domnevno namernih nepravilnostih, kar pa bi morali preveriti pristojni državni organi: Iz tabel, ki so bile pripravljene 21.10.2008, 21.4.2009 in 7.5.2009, prejeli pa smo jih z večtedenskim zamikom, je razvidno, da so nekateri zaposleni razporejeni na neustrezna DM in so tudi prejeli opise DM, ki ne odražajo del, ki jih delavec dejansko opravlja, vse z namenom zvišanja PR na eni strani in znižanja na drugi. Pri marsikaterem zaposlenem je očitna tudi napačna uporaba Meril, v škodo zaposlenega ali za kompenziranje drugih napak (napačen izračun prevedene plače, kar je ugotovil tudi nadzor).
Konceptualno razhajanje: SKUU je ves čas zagovarjal skupno, enotno KP dejavnosti, kar je vodstvo z ločenimi pogajanji za poklic novinar (v RTV-dejavnosti) ves čas negiralo; plačni sistem javnega sektorja je v izvedbi dejansko priredilo v prenovo plačnega sistema RTV S, saj to sintagmo tudi ves čas uporablja. Na večkratni poziv sindikata, da s skupnim, partnerskim nastopom zagotovimo (z amandmajem) takšno oblikovanje 49. b člena, ki bi dokončno odpravil anekse in s tem mnoge previsoke varovane plače, vsem zaposlenim pa ohranil dodatek za stalnost, se vodstvo sploh ni odzvalo.
Odgovornost do članstva: Vodstvo nima pravice opozarjati in kazati na to odgovornost, dokler je ne prevzame samo. Vaš namig razumemo kot poskus poseganja v integriteto sindikata. Članstvo SKUU se je v poldrugem letu povečalo za 15 odstotkov, kar je eno od priznanj sindikalnim zaupnikom, da delajo v interesu zaposlenih. Sindikat ima veliko simpatizerjev, ki zaradi določenih načel ne želijo biti člani; kljub temu so uživali enak standard strokovnega svetovanja pri odločitvah za morebitno tožbo zaradi nepravilno izračunane plače idr.; v sindikatu delitve na član/nečlan ne poznamo, kar smo povedali tudi v pismu Vladi RS, ko smo se pogajali za ukrepe (enako izplačilo regresa za vse zaposlene v javnem sektorju) za ublažitev gospodarske krize. Diferenciacija bi pomenila razkroj timskega dela snemalnih ekip na terenu in v studiu!! V SKUU se včlanjujejo tudi zaposleni s poklicem novinar, uredniki, teh ni malo, tudi odgovorni. To kaže, da zaupniki delujejo, kot izhaja iz programskih usmeritev sindikata in sprejetih sklepov.
Še končna misel: Izdelki, ki so rezultat dela po domače, niso nikoli kakovostni, dolgoročno se vračajo kot bumerang, v primeru RTV že v letu dni.
Ob podpisu Aneksa ste zagotovili, da bodo, v primeru, da izvedba plačnega sistema ne bo pravilna, »letele glave« tistih, ki ste jih pooblastili za to izvedbo. Tudi to besedo ste prelomili. Torej: cilja, da bi korektno izpeljali plačni sistem od podpisa Aneksa naprej, niste dosegli.
S tem, spoštovani gospod direktor, končujemo polemiko o izvedbi plačnega sistema v RTV Slovenija.Peter KOSMAČ
predsednik

V vednost:
– Ministrstvo za kulturo
– Ministrstvo za javno upravo
– Nadzorni svet JZ RTV Slovenija

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy