ODGOVOR NA ODPRTO PISMO
SINDIKATA KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJA OB IZREKANJU PODPORE KANDIDATOM ZA UREDNIKA UREDNIŠTVA 3. PROGRAMA RADIA SLOVENIJASindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev je z dopisom seznanjal Ministrstvo za kulturo RS, generalnega direktorja RTV Slovenija in širšo javnost, da so se dogajale nepravilnosti med tajnim izrekanjem podpore kandidatom za urednika 3. programa Radia Slovenija.

V skladu z Zakonom o medijih se pred imenovanjem odgovornega urednika o kandidatih za odgovornega urednika pridobi mnenje uredništva. V postopkih za imenovanje odgovornih urednikov programov RTV Slovenija se pridobivajo mnenja uredništev, ločeno za primer, ko uredništva izvolijo zastopstvo in za primer, ko uredništva ne izvolijo zastopstva v svoji uredniško-producentski enoti (v nadaljevanju UPE).

V skladu s Pravili za izdajo mnenja k imenovanju odgovornih urednikov, uredniško-producentskih enot, ki niso izvolila zastopstva, so zaposleni v uredniško-producentski enoti na podlagi pisnega poziva pristojnega direktorja izvolili 3-člansko Komisijo.

Direktor Radia Slovenija je Komisiji posredoval vse, na podlagi razpisa vložene prijave, da jih preuči in se posvetuje s svojo enoto. UPE je bila dolžna v osmih dneh sestaviti pisno mnenje za vse kandidate, ki so posredovali popolne prijave.

Pravico do izrekanja o mnenju v UPE pa imajo le programski delavci, zaposleni za nedoločen in določen čas. UPE je izrekla svoje mnenje s tajnim glasovanjem, tako da je kandidate ocenila s pozitivno ali negativno oceno, pri čemer je imel vsakdo pravico pozitivno oceniti več kandidatov. Šteje se, da je pozitivno mnenje pridobil tisti kandidat, za katerega se je opredelila večina od tistih, ki so sodelovali na tajnem glasovanju.

Pri izrekanju mnenja UPE, ki je bilo 18. septembra 2009, je prišlo do napake zaradi glasovanja ene izmed honorarnih sodelavk UPE 3. programa RAS. Direktor Radia Slovenija je o nepravilnosti pri glasovanju obvestil pravno službo RTV z namenom, da, bi nudila pomoč Komisiji pri ponovnem glasovanju dne 21. septembra 2009, zato ni utemeljen očitek SKUU-ja, da ima direktor Radia Slovenija slab odnos do 3. programa RAS in do zaposlenih v tem programu. Direktor RAS je s pozivom k sodelovanju pravne službe v postopku izkazal posebno skrb, da bi preprečil morebitne nepravilnosti pri ponovnem izrekanju mnenja, ki je bilo v celoti v pristojnosti UPE oz. programskih delavcev 3. programa RAS in od njih izvoljene 3-članske komisije.

Pravna služba RTV Slovenija je članico Komisije, gospo Vido Curk (ki je tudi članica novinarskega sindikata), pozvala in ji ponudila pomoč pri glasovanju oz. sami izvedbi postopka tajnega izrekanja mnenja, vendar se članica Komisije za pomoč ni odločila.

V zvezi z očitanimi nepravilnostmi SKUU-ja v odprtem pismu glede glasovnic, je treba povedati, da so glasovnice pripravili v uredništvu zaposleni in izvoljeni člani Komisije. Iz zapisnika Komisije je razvidno, da se je odločilo 6 zaposlenih ZA kandidatko Peressutti, 0 za kandidata Venclja, 13 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Vsi, ki so glasovali, so morali vedeti, kako glasujejo, saj so pravila jasna, glasovali pa so že drugič. Oblika glasovnice za ta postopek ni predpisana, se pa predvideva, da se bodo izjasnili na listu papirja, če gre za tajno glasovanje.

Posredovanje SKUU-ja z odprtim pismom po glasovanju, ki ga je izpeljala izvoljena Komisija UPE 3. programa RAS ter tudi sama zapisala izid glasovanja v obliki zapisnika (priloga 1), je iz tega razloga povsem nelogično in nepotrebno. Bolj primerno bi bilo, da bi sindikat svoje odprto pismo nasloviti na UPE 3. programa RAS in ne na Ministrstvo za kulturo in generalnega direktorja RTV Slovenija, ki dejansko nista sodelovala v postopku glasovanja.

S spoštovanjem.

Generalni direktor RTV Slovenija
Anton Guzej, l. r.

V vednost:

Ministrstvo za Kulturo RS
Maistrova ulica 10
Ljubljana