g. Anton GUZEJ
generalni direktor RTV S
Zadeva: Vaš dopis št.: 01-440/208 – Odgovor

Spoštovani,

Tabela Dogovor o primerljivosti je bila ves čas pogajanj na pogajalski mizi in se je tudi sproti usklajevala. Tabela z dne 18. 6. 2008 je tako rezultat pogajalskega procesa do tega dne. Separat končnih pogajanj pa je samo izvleček leve strani tabele, pri čemer je tabela podlaga tako pogajanj kot tudi razvrščanja oziroma prevedbe obstoječih delovnih mest v posodobljena oziroma ustreznejša poimenovanja.
V separatu izpogajani plačni razredi delovnih mest so logični sestavni del celovite tabele Dogovor o primerljivosti, za katero pravi 11. člen Aneksa h KP JZ RTV S, da jo bodo partnerji (dokončali) podpisali najkasneje do 31. 8. 2008.
Sami ste zapisali razloge, zaradi katerih ta del Aneksa ni bil izveden v roku, vendar pa ta obveznost ostaja in socialni partnerji so jo dolžni izpolniti. Zato vas pozivamo, da jo v skladu s pravili socialnega dialoga izpolnite. V nasprotnem seveda sklepamo, da se obveznosti izmikate.
Kar zadeva predlog razvrstitve vodij, ne drži, da bi se sindikalna stran odrekla svojemu predlogu, saj ga je vodstveni strani tudi poslala, vendar pa še zdaj čaka na vaš predlog: vodstvena stran je namreč zagotovila , da bo predlog, utemeljen z ravnijo vodenja, primerljivostjo in odgovornostjo posameznih vodstvenih delovnih mest, podala, a ga še vedno ni. Ta delovna mesta seveda niso izvzeta ne iz pogajanj ne iz tabele Dogovor o primerljivosti. Ravnanja vodstvene strani v zvezi z njimi, ko si pridržuje vso pravico razvrščanja in jo obenem odreka sindikalni strani tudi pri že znanih in strokovno utemeljenih predlogih na področjih nosilnih poklicev v radiotelevizijski dejavnosti, pa ne moremo razumeti drugače kot nespoštovanje socialnega dialoga in odrekanje profesionalnosti in strokovnosti v Javnem zavodu RTV SLO. Nič čudnega, da se ob takem pristopu že sesuvajo sklopi dejavnosti, nekaterih pa tako rekoč ni več.
V dobro institucije javnega pomena in v duhu socialnega partnerstva vas torej pozivamo k realizaciji 11. člena Aneksa h KP JZ RTV S.

Peter Kosmač, lr.
predsednik