ČISTOPIS PREDLOGA AKTA, verificiranega na ustanovni skupščini dne 8.1.2015. V skladu s sklepom ustanovne skupščine bo akt o ustanovitvi začel veljati po sprejemu na skupščinah oziroma organih ustanovnih članov v skladu z njihovimi statuti.

AKT O USTANOVITVI KONFEDERACIJE REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV V MEDIJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem aktom sindikati ustanovitelji:

– Sindikat novinarjev Slovenije, Wolfova 8, 1000 Ljubljana, – Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana – Sindikat kulturno-umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, – Sindikat novinarjev Dnevnika, Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana,

ustanavljajo Konfederacijo reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Konfederacija) z namenom organiziranega in koordiniranega delovanja skupnih aktivnosti reprezentativnih sindikatov, ki delujejo na medijskem področju s ciljem zavzemanja za boljši materialni in socialni položaj zaposlenih, ki so včlanjeni v sindikate – člane Konfederacije.

S tem aktom sindikati ustanovitelji določajo način delegiranja, sestavo, potek in način dela ustanovne skupščine Konfederacije, vsebino in način delovanja Konfederacije, obliko financiranja njenega delovanja.

2. člen

Konfederacija reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji je samostojna interesna organizacija prostovoljno združenih reprezentativnih sindikatov.

Ime konfederacije je: Konfederacija reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji, skrajšano KRSM, s sedežem na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

Konfederacija je pravna oseba in samostojen nosilec pravic in obveznosti opredeljenih v tem aktu.

3. člen

Organizacija in način delovanja Konfederacije se uredita s tem aktom, ki ga sindikati ustanovitelji sprejmejo na ustanovni skupščini Konfederacije.

II. USTANOVNA SKUPŠČINA

4. člen

Za izvedbo ustanovne skupščine sindikati ustanovitelji imenujejo organizacijski odbor.

Organizacijski odbor sestavlja po en predstavnik vsakega sindikata ustanovitelja.

5. člen

Ustanovno skupščino sestavljajo delegati sindikatov ustanoviteljev.

Za ustanovno skupščino se število delegatov vsakega sindikata ustanovitelja določi po načelu, da vsakemu sindikatu ustanovitelju za vsakih 40 članov sindikata pripada eno delegatsko mesto. Sindikat novinarjev Slovenija določi število delegatov na temelju števila članov v vseh medijih v Republiki Sloveniji, od katerega se odšteje število članov, ki so zaposleni na RTV Sloveniji in jih zastopa Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija.

Vsak delegat ima na ustanovni skupščini en (1) glas.

6. člen

Poimenski seznam delegatov na ustanovni skupščini določijo sindikati ustanovitelji.

Poimenski seznam delegatov sindikati ustanovitelji predložijo verifikacijski komisiji ustanovne skupščine najkasneje en teden pred datumom ustanovne skupščine.

7. člen

Delovna telesa ustanovne skupščine so:

– delovno predsedstvo, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega sindikata ustanovitelja, – verifikacijska komisija, ki jo sestavlja po en predstavnik vsakega sindikata ustanovitelja, Člane delovnih teles določijo sindikati ustanovitelji. Imena članov najkasneje dva tedna pred datumom ustanovne skupščine sporočijo organizacijskemu odboru.

Člani delovnih teles izmed sebe izvolijo predsednika delovnega telesa.

8. člen

Naloge ustanovne skupščine so:

– potrditev sestave delovnega predsedstva in verifikacijske komisije, – sprejem dnevnega reda ustanovne skupščine, – potrditev vsebine in sprejem akta o ustanovitvi Konfederacije v delu, ki določa njeno delovanje po ustanovitvi, način financiranja in druga vprašanja pomembna za delovanje Konfederacije, – sprejem ugotovitvenega sklepa o sestavi predsedstva Konfederacije.

9. člen

Predsedstvo Konfederacije sestavljajo po funkciji predsedniki reprezentativnih sindikatov:

– Sindikat novinarjev Slovenije – ime in priimek, – Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija – ime in priimek, – Sindikat kulturno-umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija – ime in priimek, – Sindikat novinarjev Dnevnika – ime in priimek. Ustanovna skupščina sprejme ugotovitveni sklep o sestavi predsedstva Konfederacije.

Po enakem načelu se v predsedstvo konfederacije vključujejo predsedniki reprezentativnih sindikatov, ki se konfederaciji priključijo kasneje.

10. člen

Predsednika konfederacije izberejo člani predsedstva izmed sebe po abecednem vrstnem redu. Mandat predsednika je 1 (eno) leto z možnostjo samo ene ponovitve.

11. člen

Ustanovna skupščine je sklepčna, če je na njej navzočih več kot polovica vseh delegatov. Odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. Sklepe iz 3. alineje 8. člena se sprejema z dvotretjinsko večino vseh delegatov.

III. VSEBINA IN NAČIN DELOVANJA KONFEDERACIJE

12. člen

V Konfederacijo reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji se združujejo reprezentativni sindikati ustanovitelji, da bi uresničevali in zagotavljali:

– primeren ekonomski in socialni položaj ter uresničevanje interesov svojih članov v skladu z Ustavo RS, zakoni in kolektivnimi pogodbami ter mednarodnimi konvencijami, – varstvo in zaščito pravic in interesov svojih članov z vsemi oblikami aktivnosti, vključno s stavko, – pravico do soodločanja o temeljnih ekonomskih in socialnih vprašanjih, – solidarnost in solidarnostno pomoč, – strokovno izobraževanje in usposabljanje, – svobodo sindikalnega delovanja in organiziranja v skladu z mednarodnimi konvencijami, – sodelovanje z drugimi sindikati, – druge cilje in pravice iz vsebine delovanja Konfederacije.

Reprezentativni sindikati, ki se želijo pozneje pridružiti konfederaciji, morajo v dokumentu, s katerim izrazijo takšno namero, soglašati z vsebinskimi področji delovanja in cilji konfederacije opredeljenimi v 1. odstavku tega člena.

13. člen

Konfederacija reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji v izvajanju vsebinskih in drugih usmeritev zastopa interese članov predvsem v:

– v pogajanjih na ravni države z vlado, gospodarskimi združenje in delodajalci. – pri sklepanju kolektivnih pogodb za javni in gospodarski sektor ter v dejavnostih, – pred pristojnimi sodišči, ko gre za kolektivno varstvo pravic delavcev, – v pogajanjih s predstavniki Vlade RS in pri zastopanju in usklajevanju stališč v Državnem zboru RS, Državnem svetu RS in s predstavniki lokalnih oblasti, – pri interesnem sodelovanju in povezovanju z drugimi sindikati, – pri izvajanju sindikalnih pritiskov in stavk v skladu s stavkovnimi pravili.

14. člen

O izstopu enega izmed članov Konfederacije in odpovedi akta o ustanovitvi Konfederacije odloča najvišji organ sindikata dejavnosti, poklicnega sindikata ali sindikata posameznega delodajalca.

Članstvo v Konfederaciji izključuje članstvo v drugih konfederacijah in zvezah sindikatov v RS, razen, ko je to pogoj za nadaljnje vključevanje v sindikalne konfederacije in združenja v EU. Do prenehanja članstva v Konfederaciji lahko pride po sklepu sindikata, zaradi kršitve ustanovnega akta, statuta sindikata in delovanja, ki škodi članstvu. Odločitev o pobudi za včlanitev v Konfederacijo sprejmejo za to po statutu pristojni organi reprezentativnega sindikata, o pobudi odloča dokončno Predsedstvo konfederacije kot tudi o prenehanju članstva soglasno. Sindikat, ki izrazi voljo za včlanitev v Konfederacijo, mora z odločbo izkazovati reprezentativnost za dejavnost in poklice na medijskem področju.

15. člen

Sindikati posameznih dejavnosti, poklicni sindikati in sindikati pri posameznem delodajalcu so samostojni v določanju in izvajanju svojih politik, uveljavljanju in zastopanju interesov svojih članov ter v načinu svojega delovanja in organiziranja.

Sindikati posameznih dejavnosti in poklicni sindikati s samostojni v pogajanjih in pri sklepanju kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev. Sindikati pri posameznem delodajalcu so samostojni v pogajanjih in pri sklepanju podjetniških kolektivnih pogodb.

16. člen

Predsedstvo vodi predsednik Konfederacije, v njegovi odsotnosti pa član, ki ga predsedstvo pooblasti, da opravlja naloge predsednika.

Predsedstvo ima naslednje naloge in pristojnosti:

– uresničuje in izvaja usmeritve in dogovorjene aktivnosti Konfederacije, – odloča o posameznih aktivnostih in vprašanjih, pomembnih za ekonomski in socialni položaj članov sindikatov ustanoviteljev, – oblikuje skupno podlago za pogajanja in pooblašča predsednika za podpis kolektivnih pogodb s splošno veljavnostjo in drugih dogovorov in sporazumov, – organizira različne oblike pritiskov, v ključno s splošno stavko, sprejema stavkovna pravila, in odloča o drugih oblikah sindikalnega boja, – obravnava pobude, predloge in zahteve sindikatov dejavnosti, poklicnih sindikatov in sindikatov pri posameznih delodajalcih in njihovih članov, – sklicuje skupščino Konfederacije in v skladu z 2. odstavkom 5. člena tega akta določa sestavo skupščine, – obravnava in sprejema programske usmeritve, ki izhajajo iz interesov sindikatov članov konfederacije in opredeli potrebna finančna sredstva za njihovo izvedbo po predhodno določenem načinu zbiranja le-teh.

17. člen

Predsednik Konfederacije reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji ima naslednje naloge in pristojnosti:

– zastopa in predstavlja Konfederacijo, – skrbi za zakonitost delovanja Konfederacije, spoštovanje tega akta in drugih odločitev organov Konfederacije, – sklicuje skupščino Konfederacije, – sklicuje in vodi predsedstvo Konfederacije, – po pooblastilu predsedstva podpisuje kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, dogovore in sporazume na ravni Republike Slovenije, – opravlja druge naloge v skladu s sklepi predsedstva in skupščine Konfederacije.

18. člen

Nosilci funkcij in člani organov Konfederacije so lahko izvoljeni oziroma imenovani v isti organ oziroma funkcijo večkrat zaporedoma, razen predsednika, ki ga določa 10. člen tega akta.

Mandat nosilcev funkcij in članov organov Konfederacije začne teči z dnem izvolitve.

19. člen

Odločitve v organih Konfederacije se praviloma sprejemajo s soglasjem.

Sindikati Konfederacije imajo pravico uveljavljati svoja stališča in interese tako v postopku sprejemanja odločitev kot tudi pri njihovem izvajanju.

Pri sprejemanju odločitev v organih Konfederacije mora biti prisotna večina članov organa.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj dve tretjini vseh članov organa.

IV. FINANCIRANJE

20. člen

Aktivnosti Konfederacije reprezentativnih sindikatov v medijih v Republiki Sloveniji financirajo svoje delovanje iz virov, ki jih prispevajo člani Konfederacije in iz drugih virov.

Predsedstvo Konfederacije sprejme Pravilnik o financiranju programa dela in dejavnosti Konfederacije, v katerem določi delež od zbranih članarin, ki ga posamezen član prispeva za financiranje po predhodnem prikazu stroškov.

Konfederacija lahko v skladu s svojimi usmeritvami ustanavlja namenske sklade za: pravne pomoči članom sindikatov Konfederacije , izvedenska mnenja, nadomestila stavkajočim v času stavke in druge podobne namene.

V. KONČNA DOLOČBA

21. člen

Konfederacije je ustanovljena, ko akt o ustanovitvi podpišejo predsedniki vseh sindikatov ustanoviteljev.

V Ljubljani, datum

Sindikat novinarjev Slovenije (SNS)

_____________________________

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija (KNS RTV SLO)

_____________________________

Sindikat kulturno-umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija (SKUU)

_____________________________

Sindikat novinarjev Dnevnika (SND)

_____________________________