1. PRIPRAVLJALNA VLOGA

2019-05-21T10:16:31+01:00

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Resljeva 14
1000 Ljubljana

23.5.2014

Predlagatelj (tožeča stranka): Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, Kolodvorska 2, Ljubljana ki ga zastopa:

Nasprotni udeleženec (tožena stranka): Volilna komisija RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana

1. PRIPRAVLJALNA VLOGA

predlagatelja
(tožeče stranke)
zaradi neveljavnosti volitev

2x

pooblastilo v spisu

Predlagatelj prereka navedbe nasprotnega udeleženca v odgovoru na predlog oz. tožbo, vztraja pri dosedanjih navedbah in dokaznih predlogih ter nadalje še navaja:

IV. 

Nasprotni udeleženec napačno tolmači določila 33.čl. Pravilnika o volitvah predstavnikov zaposlenih v organe upravljanja, soupravljanja in nadzora zavoda RTV Slovenija (Pravilnik). Ta jasno določa da če je kandidatov za predstavnike zaposlenih v Programski in Nadzorni svet manj kot je razpisanih kandidatov, lahko oz. mora določiti dodatni rok za prijavo dodatnih kandidatov.

Skladno z Zakonom o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) volijo zaposleni v Programski svet RTV tri člane in v Nadzorni svet RTV dva člana. ZRTVS-1 ne določa da morajo biti trije člani v Programskem svetu izvoljeni s strani zaposlenih nujno hkrati trije zaposleni tako, da je eden izmed njih zaposlen v informativni dejavnosti, eden v kulturno umetniški dejavnosti ter eden v tehniki. ZRTVS-1 zgolj določa da volijo v Programski svet zaposleni v RTV Slovenija in to tako da so zastopane vse tri dejavnosti. ZRTVS-1 je sicer podnormiran glede postopka volitev, ZSDU natančno tega ne opredeljuje, sam Statut pa v 19. členu določa da se pri kandidaturi upošteva zastopanost interesov treh dejavnosti, vendar lahko hkrati vsak zaposleni na RTV Slovenija kandidira v vsaki interesni zastopanosti, vendar hkrati ne v dveh. Ob analogni uporabi navedenega člena je tako jasno razvidno, da v kolikor do izteka roka za prijavo kandidature pač vsaka izmed treh dejavnosti oz. ustrezni predlagatelj (50 zaposlenih ali sindikat) ni predlagal svojega kandidata, to ni razlog za podaljšanje roka za prijavo, saj je nasprotni udeleženec prejel zadostno število kandidatov tako za Programski svet (najmanj tri) kot tudi za Nadzorni svet (najmanj dva).

Dokaz:
– Seznam prispelih kandidatur do 2.12.2013

Nadalje že iz samega sklepa o razpisu jasno izhaja, da je nasprotni udeleženec s sklepom razpisal volitve za tri člane Programskega sveta (pri tem ni navedel zastopanosti po dejavnosti) in dva člana Nadzornega sveta. Prav tako iz sklepa izhaja, da imajo pravico predlagati kandidate reprezentativni sindikati v zavodu ali 50 zaposlenih.

Nasprotni udeleženec je kot izhaja iz priloženih prijav do izteka roka za vložitev kandidatur 2.12.2013 prejel večje število kandidatur kot je bilo razpisanih mest in sicer šest kandidatur za člana Programskega sveta (potrebne tri) in tri kandidature za člana Nadzornega sveta (potrebne dve).

Glede na navedeno je po mnenju predlagatelja jasno, da niso bili izpolnjeni pogoji za podaljšanje roka za predložitev kandidatur.

Na podlagi navedenega je nasprotni udeleženec zgrešil nezakonito ravnanje ter bistveno kršil postopek volitev, saj je podaljšal rok za vložitev kandidatur v nasprotju z določili Pravilnika, ZSDU in Statutom in s tem bistveno kršil postopek volitev, kar pa je vplivalo na zakonitost in pravilnost samih volitev.

Na volitvah dne 8.1.2014 so tako sodelovali tudi kandidati, katerih predlagatelji so zamudili rok za prijavo do 2.12.2013 in sicer kandidatka Nataša Bolčina Žgavec za člana Programskega sveta za kulturno umetniško dejavnost. Nadalje je kot kandidat bil z vlogo po 2.12.2013 t.j. prepozno predlagan kandidat za člana Nadzornega sveta Martin Žvelc, oba kandidata sta bila sicer predlagana s strani Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije ki je najprej prepozno vložil kandidature in so bile te vloge prvotno zavrnjene s sklepom. Ta dva kandidata sta bila kasneje izvoljena in je to močno vplivalo na zakonitost volitev.

Dokaz: – Sklep z dne 5.12.2013

Kar se tiče neutemeljenih navedb nasprotnega udeleženca glede špekulativnosti navedb o pristranskosti glede obravnave zamude prijave kandidatur do 2.12.2013 Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije pa je sam nasprotni udeleženec s seboj v nasprotju. Najprej na drugi strani odgovora v 2. odst. priznava, da ni v roku za predložitev kandidatur prejel nobenega veljavnega predloga za zastopanje interesov tehnične dejavnosti, hkrati istočasno priznava, da sklep o razpisu volitev ni posebej določal, da morajo predlogi kandidatur vsebovati tudi področje za katero se predlagajo kandidati. Več kot očitno si je nasprotni udeleženec nezakonito vzel diskrecijsko pravico odločati kateri predlagani kandidat predstavlja katero interesno dejavnost v Programskem svetu. To pravico imajo le zaposleni in s Pravilnikom izrecno določeni predlagatelji. Ni pa to dolžnost in obveza, temveč pravica.

Že iz navedenega je potrebno predmetne volitve razveljaviti.

Dokaz:
– Kot do sedaj

V. 

Nadalje je po mnenju predlagatelja pravno naziranje nasprotnega udeleženca glede primernosti treh kandidatur za člana nadzornega sveta napačno.

26.čl. ZRTVS-1 jasno določa, da za člana Nadzornega sveta ne more biti neposredno izvoljena oseba, ki opravlja vodstvena dela in naloge.

74.čl. ZDR-1 dalje smiselno določa, da so vodilni delavci tisti ki vodijo poslovno področje ali enoto pri delodajalcu in imajo pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve.

41.čl. Statuta določa, da so vodje služb vodstveni delavci, in pri tem tega ne povezuje z sistemizacijo delovnega mesta.

Nadalje je iz predloženih pogodb o zaposlitvi za Martina Žvelca in Suzano Vidas Karoli razvidno, da opravljata vodstvena dela. Iz del in nalog po pogodbi izhaja, da pripravljata razvojne usmeritve, načrtujeta, organizirata in usklajujeta delo, vodita projekte, sodelujeta pri PPN (programsko produkcijski načrt), izdelujeta analize in poročila, izvajata redne letne razgovore z zaposlenimi. Navedena dela in naloge so vodstvena dela, aktivno sodelujeta pri upravljanju zavoda.

Namen tako ZSDU kot tudi določil ZRTVS-1 o članih Nadzornega sveta voljenih s strani zaposlenih je da zaposleni na ta način preko članstva predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu sodelujejo pri upravljanju zavoda. Ne more biti predstavnik zaposlenih v Nadzornem svetu nekdo, ki že aktivno sodeluje pri upravljanju Zavoda in tako dejansko nadzira samega sebe. Po mnenju predlagatelja je irelevantno za ta postopek ali oz. kako so sistemizirana delovna mesta vodij služb.

Kandidat Martin Žvelc in kandidatka Suzana Vidas Karoli ne izpolnjujeta pogojev ne za izvolitev ne za biti član NS. Tudi zato so volitve nezakonite.

Predlagatelj prereka navedbe nasprotnega udeleženca glede ustreznosti kandidature Denisa Miklavčiča in vztraja da le tega ni predlagal v skladu s Pravilnikom reprezentativni sindikat (predlagatelj razviden iz kandidatne liste), Glosa ni reprezentativni sindikat v javnem Zavodu RTV Slovenija (kandidata lahko predlagajo le trije reprezentativni sindikati RTV (28.čl. Pravilnika).

VI. 

Predlagatelj poudarja, da so se v nasprotju z zakonom in Pravilnikom volilni imeniki dopolnjevali še na dan volitev vse do 16h, torej skoraj do zaključka samih volitev, kar lahko potrdita predlagani priči, ki sta bili članici volilnega odbora, Silva Mravljak in Polona Flere.

Nadalje je iz navedb nasprotnega udeleženca razvidno, da meni da ima volilna komisija pravico sama ponovno prešteti glasovnice in odločati katere so veljavne in katere ne in s tem spreminjati sam izid volitev. Nasprotni udeleženec ugotavlja na podlagi določil 43.čl. Pravilnika koliko volivcev je volilo, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov je dobil posamezni kandidat na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ne more pa popravljati ugotovitev in štetja volilnih odborov kot je to storil. Nihče ni imel možnosti preveriti pravilnost ponovnega štetja same volilne komisije in tudi točnost podatkov. Število neveljavnih glasovnic je bilo nerazumno visoko.

Dokaz:
– Zaslišanje Silve Mravljak, vabiti na naslov, RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana
– Zaslišanje Polone Flere, vabiti na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana

V ostalem predlagatelj vztraja kot do sedaj.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija

JEŽEK – CINCA MARINCA

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.
Cookie policy